+

Adatvédelmi tájékoztató

I. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Adatkezelő neve: Memonet Kft.
Adatkezelő képviselője és kapcsolattartója: Dénes Éva ügyvezető
Adatkezelő székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 17
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-397115
Adatkezelőt nyilvántart hatóság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Adatkezelő elérhetőségei:
Levelezési cím: 1173 Budapest, Pesti út 17
Telefonszám: +36 70 634 30 47
E-mail cím: support@turulpc.hu
Honlap címe: https://www.turulpc.hu

Az Adatkezelési tájékoztató elérhető és PDF formátumban letölthető az alábbi oldalról:
https://www.turulpc.hu

II. BEVEZETÉS ÉS ALAPELVEK

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, vásárlónkat, illetve szolgáltatásaink igénybe vevőjét (a továbbiakban együttesen, mint vásárló szerepel a jelen tájékoztatóban) a Memonet Kft. adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

A Memonet Kft., mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Memonet Kft. elkötelezett a vásárlói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja vásárlói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Memonet Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Memonet Kft. az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
- a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”;
- a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
- az általa gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
- a Memonet Kft. minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröli vagy helyesbíti („pontosság”);
- a személyes adatokat olyan formában tárolja, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható („korlátozott tárolhatóság”);
- megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben („integritás és bizalmas jelleg”);

A Memonet Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.);
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker. tv.);
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Katv.);
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.);
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvmtv.);
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy. tv.);

III. A Memonet KFT. ADATKEZELÉSEI - A WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

WEBÁRUHÁZI REGISZTRÁCIÓ

A Memonet Kft. honlapján lehetőség nyílik az online vásárlásra. Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges. Rendszeres vásárlóinknak érdemes regisztrálniuk annak érdekében, hogy ne kelljen minden egyes vásárlás során megadniuk személyes adataikat és regisztrációs profiljukkal bevásárlólistát tudnak összeállítani, és vásárlásaikat is nyomon tudják követni. Amennyiben a felhasználó a regisztrációs profillal belépve vásárol, úgy a vásárlással kapcsolatos egyes személyes adatokat (pl. e-mail cím) a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.

Az érintettek köre: A webáruházban regisztrált személy.

Az adatkezelés célja: a webáruházában történő kényelmesebb vásárlási lehetőség biztosítása, korábbi rendelések megtekintése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése és értékelése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], az Elker. tv. 13/A. §-a

A kezelt személyes adatok típusa: e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, jelszó (titkosítottan tárolva), az egyes rendelések adatai (rendelési szám, dátum, fizetési mód, számla összege, szállítási név és cím, számlázási név és cím, vásárolt termék, a vásárlás értéke), az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadására szolgáló nyilatkozat, a regisztráció megerősítését szolgáló hivatkozásra (linkre) kattintás dátuma és időpontja

Az adatkezelés időtartama:

a regisztráció törlésével azonnal;
az utolsó bejelentkezéstől számított 2 év;
 

Az adatok törlése és módosítása:

A felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni profiljával belépve a Fiók bármely adatának a módosításával, illetve a regisztrációs hozzájárulás elutasítása menüben; vagy
az adatkezelő jelen tájékoztató I. fejezetében feltüntetett elérhetőségein;
Elfelejtett jelszó: A felhasználó az „Elfelejtett jelszó” funkció használata esetén e-mailben kap egy linket, melyre kattintva lehetősége nyílik új jelszó megadására.

WEBÁRUHÁZI VÁSÁRLÁS

Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges. Amennyiben regisztrációs profillal belépve történik a vásárlás, úgy a vásárlással kapcsolatos egyes személyes adatokat (e-mail cím, számlázási adatok) a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.

Az adatkezelés célja: a webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], az Elker. tv. 13/A. §-a 

A kezelt személyes adatok típusa: az érintett által megadott adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, szállítási név és cím, fizetés módja, szállítás módja, vásárlás időpontja), rendelésszám.

Az adatkezelés időtartama: A Ptk. 6:22. § (1) bekezdés alapján a megrendelés teljesítését követő 5 év, kivéve e-mail cím, telefonszám adatokat, melyek a megrendelés teljesítését követő 2 éven belül törlésre kerülnek.

Az adatok törlése és módosítása:

A felhasználó tekintettel a számviteli megőrzési kötelezettségre, korlátozottan jogosult személyes adatai

törlését és módosítását kezdeményezni a Memonet Kft. jelen tájékoztató I. fejezetében feltüntetett elérhetőségein.

Adattovábbítás:

Bankkártyás fizetési módozat választása esetén az online fizetés lebonyolítása, a tranzakció visszaigazolása céljából a vásárló a bankkártyával kapcsolatos adatokat, számlázási adatokat, név, e-mail cím közvetlenül az Paypal, mint fizetési szolgáltató részére adja meg. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, az adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges, az adatkezelés az online fizetés lebonyolításáig tart;
az érintett által megadott valamennyi személyes adatot tárhelyszolgáltatás, technikai feltételek biztosítása céljából továbbítjuk a Viltor Kft. (székhely: 8900, Zalaegerszeg Mártírok u.71, elektronikus levelezési címe info@viltor.hu) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

COOKIE-K (SÜTIK KEZELÉSE)

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa
Adatkezelés jogalapja
Adatkezelés időtartama
Kezelt adatkör
Munkamenet sütik (session)
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
connect.sid
 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

Az elemzéshez használt cookie-k és egyéb technológiák segítenek az olyan adatok gyűjtésében, amelyek szolgáltatások számára lehetővé teszik annak megértését, hogy a felhasználók hogyan használnak egy adott szolgáltatást. Az ilyen statisztikák alapján a szolgáltatások egyszerre javíthatják tartalmaikat és fejleszthetnek jobb funkciókat a jobb felhasználói élmény érdekében.

Egyes cookie-k és egyéb technológiák segítenek értelmezni a webhelyeknek és alkalmazásoknak, hogy a látogatók milyen tevékenységeket végeznek az adott szolgáltatások használata során. A Google Analytics például olyan cookie-kat használ, amelyek segítségével információkat gyűjt, és jelentést készít a webhely használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy személy szerint azonosítaná az egyes látogatókat a Google számára. A „_ga”, a Google Analytics által használt fő cookie, lehetővé teszi a szolgáltatás számára, hogy megkülönböztesse egymástól a látogatókat, és két évig érvényes. A „_ga” cookie-t minden olyan webhely használja, amely igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatást (így a Google-szolgáltatások is). Minden „_ga” cookie egyedi az adott tulajdonra nézve, így nem használható egy adott felhasználó vagy böngésző különböző, egymáshoz nem kapcsolódó webhelyeken keresztüli követésére.

A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

Az adatkezelés célja: 

a honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat

az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Adattovábbítás (a külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése): A portál html kódja a Memonet Kft.-től független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni és cookie-t (süti) képesek kezelni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt, így azokat az internet használatával, a weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó.

IV. SZÁMLÁK MEGŐRZÉSE

Az adatkezelés célja: a Memonet Kft. a számla megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja]

A kezelt személyes adatok típusa: számlán szereplő adatok

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 (nyolc) év

Adattovábbítás: A Memonet Kft. könyvelését végző szervezet részére

V. HÍRLEVÉL

A Memonet Kft. elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak. A hozzájáruló nyilatkozatot a Memonet Kft. részére több féle módon lehet adni, például webáruház regisztrációs folyamatok során, a weboldalon a „Feliratkozás hírlevélre” menüpontban.
Az adatkezelés célja:
- gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére,
- tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról, kedvezményekről, akciókról, termékekről, új funkciókról stb.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] és a Grtv. 6. § (5) bekezdése
A kezelt adatok köre: az érintett által megadott adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím), webáruházi regisztráció illetve weboldalon való feliratkozás dátuma, időpontja, IP címe, az egyes interakciók (megnyitások, kattintások, visszacsatolások, válaszok, leiratkozás) dátuma és időpontja.
Az adatok törlésének határideje: visszavonásig (a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét). Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

VI. PANASZKEZELÉS

Az adatkezelés célja: a vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, a fogyasztói igények elintézése, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése, az utólagos bizonyíthatóság
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] és az Fgy. tv. 17/A. § (7) bekezdése
A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím), panaszt tartalmazó jegyzőkönyv
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait az Fgy. tv. 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni

VII. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

VIII. AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

A Memonet Kft. biztosítja Önnek a jogot arra, hogy:
- az adatkezelés részleteiről további tájékoztatást kérjen,
- az általa kezelt személyes adataihoz hozzáférjen,
- a pontatlan személyes adat helyesbítését, a hiányos adat kiegészítését kérje,
- a jogszerűtlenül (jogalap nélkül) kezelt személyes adat törlését kérje,
- indokolt esetben az adatkezelés korlátozását kérje,
- adatait belátásai szerint hordozza,
- indokolt esetben tiltakozzon az adatkezelésen ellen,
- az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonja, illetve- az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír
- a Memonet Kft. eljárásával vagy döntésével szemben jogorvoslattal éljen

 

TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

A Memonet Kft. külön kérelmére, illetve az adatvédelmi tudatosság növelése céljából proaktív módon is tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában igyekszik átfogó tájékoztatást nyújtani Önnek az adatkezelés különféle aspektusairól. Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan bármilyen kérdése merül fel, személyre szabott tájékoztatás iránti kérelem írásban, elektronikus úton, vagy szóban terjeszthető elő. A Memonet Kft. írásban válaszol a feltett kérdésekre.

HOZZÁFÉRÉSI JOG

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

A személyes adatokhoz való hozzáférést a Memonet Kft. úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Memonet Kft. késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Amennyiben regisztrációval rendelkezik, a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat helyesbíteni vagy kiegészíteni. Amennyiben a Memonet Kft. által kezelt adat helyesbítését vagy kiegészítését írásban, elektronikus úton vagy szóban kezdeményezi vállaljuk, hogy helyesbítési kérelmeit haladéktalanul, soron kívül elbíráljuk. 

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („az elfeledtetéshez való jog”)

Indokolt kérelem esetén a Memonet Kft. kész soron kívül törölni az Ön személyes adatait, Amennyiben
- a megjelölt személyes adatok tekintetében az adatkezelés célja időközben megszűnt,
- a megjelölt személyes adatok tekintetében Ön a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelés más jogalapra nem alapítható,
- belső vizsgálat eredményeképpen, illetve hatósági vagy bírósági döntésben megállapítást nyer, hogy a személyes adatait a Memonet Kft. jogellenesen kezelte,
- az Ön személyes adatait nemzeti vagy közösségi jogi előírás alapján kötelezően törölni kell, vagy
- megalapozottan tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező legitim ok a további adatkezelésre.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni szükséges, az elérhető technológiai és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSA

Indokolt kérelme esetén a Memonet Kft. adatkezelési tevékenységét a személyes adatai tárolására korlátozza, amennyiben
- a személyes adatok pontossága vagy teljessége vita tárgyát képezi
- az adatkezelés jogellenes de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
- az adatkezelés időtartama lejárt, és külön kérelme hiányában a személyes adatok törlésére kerülne sor,
- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, de a Memonet Kft. jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.
A Memonet Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról minden esetben – előzetesen – írásban tájékoztatja. Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmet a Memonet Kft. ügyvezetőjénél kell előterjeszteni.

ADATHORDOZHATÓSÁG

A Memonet Kft. biztosítja Önnek a jogot arra, hogy az általa kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa, amennyiben ez nem eredményezi a Memonet Kft. jogos érdekének (üzleti titkainak) indokolatlan és aránytalan sérelmét.

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

A Memonet Kft. lehetőséget ad Önnek arra is, hogy az általa megvalósított adatkezelés ellen tiltakozzon, azzal, hogy tiltakozása csak abban az esetben eredményezheti az adatkezelés lezárását, amennyiben arra a Memonet Kft. jogos érdeke, vagy a rá ruházott közhatalmi jogosítvány alapján kerül sor. Az adatkezelés elleni tiltakozást tartalmazó beadvány a Memonet  Kft. ügyvezetőjénél terjeszthető elő.

HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti ugyanakkor a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:
- Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

Tájékoztatom, hogy amennyiben a Memonet Kft. által megvalósított adatkezeléssel kapcsolatosan panasza merül fel, számos jogorvoslati lehetőséggel élhet az Önt ért jogsérelem orvoslására. Amennyiben a Memonet Kft. szervezeti kereti között az adatkezeléssel kapcsolatos jogvita nem kerül megnyugtató rendezésre, tájékoztatom, hogy a jogszabályban biztosított lehetőségével élve a Memonet Kft.-vel szemben bírósági eljárást kezdeményezhet, vagy panasszal élhet az illetékes hatóságnál [Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu, https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html].

Kérjük Önt, hogy mielőtt bírósághoz vagy a felügyeleti hatósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg a Memonet Kft-t az alábbi elérhetőségen: support@turulpc.hu

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOG ÉRVÉNYESÍTÉSE

Tájékoztatom, hogy a Memonet Kft. csak abban az esetben tudja érdemben megvizsgálni az adatkezeléssel kapcsolatos megkereséseit, amennyiben kérelme a Memonet Kft. ügyvezetője részére kerül írásban a 1173 Budapest, Pesti út 17 szám alatti levelezési címére postai úton vagy elektronikus úton a support@turulpc.hu e-mail címre megküldésre.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét a Memonet Kft. ügyvezetője indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül bírálja el, mely határidő indokolt esetben (a kérelem tárgya és körülményei függvényében) 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Memonet Kft. ügyvezetője írásban tájékoztatja a késedelem okinak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül.

IX. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A Memonet Kft. kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Memonet Kft. a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

X. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

A Memonet Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.
Amennyiben a Memonet Kft. a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt. Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.
A vásárlói adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.turulpc.hu weboldalon történik.
Budapest, 2022. július 19.
Memonet Kft.

Információ

Kapcsolat

  • Levelezési cím: 1173 Budapest Pesti út 17
  • +36706343047
  • support@turulpc.hu

Hírlevél

Viltor - webáruház készítés és bérlés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.